GOSPODARKA KOMUNALNA

MIASTA BRODNICY

Strona główna » Gospodarka komunalna w gminie

Gospodarka komunalna w gminie

Pod­sta­wowe infor­ma­cje doty­czące gospo­darki odpa­dami komu­nal­nymi
dla Gminy Mia­sta Brodnicy

Pod­mio­tem odbie­ra­ją­cym odpady komu­nalne od wła­ści­cieli nie­ru­cho­mo­ści z terenu Gminy Mia­sta Brod­nicy jest Przed­się­bior­stwo Gospo­darki Komu­nal­nej Sp. z o.o. Brod­nica ul. Gajdy 13.
Umowa obo­wią­zuje od 01 stycz­nia 2018 r. do 31 grud­nia 2018 r.

Miej­scem zago­spo­da­ro­wa­nia zmie­sza­nych odpa­dów komu­nal­nych oraz odpa­dów zie­lo­nych z terenu Gminy Mia­sta Brod­nicy jest RIPOK Lipno ul. Kard. Ste­fana Wyszyń­skiego 56 87–600 Lipno.

Poziomy recy­klingu oraz ogra­ni­cze­nia masy odpa­dów komu­nal­nych ule­ga­ją­cych bio­de­gra­da­cji prze­ka­zy­wa­nych do skła­do­wa­nia są zamiesz­czone w ana­li­zach stanu gospo­darki odpa­dami komu­nal­nymi dla Gminy Mia­sta Brod­nicy za poszcze­gólne lata.

Pro­wa­dzą­cym Punkty Selek­tyw­nego Zbie­ra­nia Odpa­dów Komu­nal­nych (PSZOK) na tere­nie Gminy Mia­sta Brod­nicy jest Przed­się­bior­stwo Gospo­darki Komu­nal­nej Sp. z o.o. Brod­nica ul. Gajdy 13.
Na tere­nie Gminy Mia­sta Brod­nicy dzia­łają trzy PSZOK-i, w nastę­pu­ją­cych loka­li­za­cjach:
ul. Ustro­nie 20 C (przy skła­do­wi­sku odpa­dów komu­nal­nych)
ul. Gajdy 13 (przy bazie PGK)
ul. Witosa 12 (przy sie­dzi­bie Spół­dzielni Miesz­ka­nio­wej)
PSZOK GŁÓWNY zlo­ka­li­zo­wany przy ul.Ustronie 20C jest czynny przez cały rok, z wyjąt­kiem świąt i dni wol­nych od pracy, w dni robo­cze w godzi­nach od 7:00 do 16:00.
Nato­miast pozo­stałe punkty są czynne przez cały rok, z wyjąt­kiem świąt i dni wol­nych od pracy, w dni robo­cze w godzi­nach od 7:00 do 16:00 oraz w soboty w godzi­nach od 7:00 do 14:00